Program Operacyjny Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 2

logo UE ogolne[1951]

PROGRAM OPERACYJNY

Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 2

Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Nr umowy: POIR.02.03.02-24-0034/16-00

 

Rezultatem projektu będzie znaczące ulepszenie istniejącej usługi dystrybucji wody pitnej. Opracowany zostanie prototyp innowacyjnego systemu telemetrycznego służącego do świadczenia znacząco ulepszonych usług dystrybucji wody pitnej.

 

Celem projektu jest opracowanie rozwiązania pozwalającego rozwiązać dotychczasowe problemy z dystrybucją wody. Powstanie nowa technologia, system do zarządzania dystrybucją wody pitnej, innowacja w obszarze nowych technologii Internet of Things (IoT). Rozwiązanie umożliwi wdrożenie znacząco ulepszonej usługi pozwalającej m.in. na bardziej efektywne zarządzanie, lepszą dystrybucję wody.

 

Proponowana innowacja polega na wdrożeniu usługi zgodnej z koncepcją Lean Management zarówno na poziomie dostawcy jak i klienta. Proponowane rozwiązanie wprowadzi ogromne udoskonalenie procesu świadczenia usługi w zakresie wody pitnej.

 

Wartość Projektu: 142 434,90 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich: 92 664,00 PLN