Program Operacyjny Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 2

logo2 UE ogólne

 

PROGRAM OPERACYJNY 

Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 2

Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Etap II

poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Nr umowy: POIR.02.03.02-24-0044/18-00

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu telemetrycznego wspomagającego zarządzanie dystrybucją wody pitnej

Nazwa Beneficjenta: ABTech Bochenek Adrian

W wyniku prac B+R opracowany został prototyp innowacyjnego systemu telemetrycznego służącego do zarządzania dystrybucją wody pitnej. Rezultatem prac jest opracowanie rozwiązania w koncepcji IOT będącego zarówno innowacją procesową jak i produktową.

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej usługi świadczonej za pomocą systemu telemetrycznego, wspomagającego zarządzanie dystrybucją wody pitnej, opracowanego przez Politechnikę Śląską na rzecz ABTech Bochenek Adrian w etapie usługowym. Wdrożenie systemu pozwoli na świadczenie nowej usługi wspomagającej dystrybucję wody pitnej, umożliwiającej zdalne, automatyczne odczyty parametrów i monitorowanie stanów dystrybutorów wody. Innowacyjna usługa będzie świadczona za pomocą systemu producentom oraz dystrybutorom wody pitnej. Celem projektu jest zagospodarowanie istniejącej niszy rynkowej poprzez wdrożenie systemu posiadającego nowatorskie funkcjonalności skoncentrowane na potrzebach odbiorców.

Planowane efekty realizacji projektu:
Wdrożony zostanie system telemetryczny wspomagający zarządzanie dystrybucją wody pitnej. Przedsiębiorstwo ABTech Bochenek Adrian uzyska wsparcie w postaci dotacji, przy czym inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw wyniosą 450059.24 PLN. Wprowadzona zostanie jedna innowacja produktowa oraz jedna innowacja procesowa. Realizacja projektu przyniesie korzyści z dywersyfikacji działalności wnioskodawcy, umożliwi wprowadzenie innowacyjnej usługi wspomagającej zarządzanie dystrybucją wody pitnej, świadczonej za pomocą systemu. Rezultat projektu przyniesie ogromny wzrost innowacyjności, konkurencyjności oraz potencjału rozwojowego przedsiębiorstwa. Dzięki realizacji projektu firma ABTech będzie jedynym dostawcą usługi wspomagającej zarządzanie dystrybucją wody pitnej świadczonej za pomocą innowacyjnego systemu telemetrycznego.

Wartość Projektu: 576 999.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 259 649.52 PLN