Zaproszenie do złożenia oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/ABTech/2.3.5:  dok_pdf

Zapytanie ofertowe nr 1/ABTech/2.3.5 dotyczące przeprowadzenia wstępnego audytu, mającego na celu zweryfikowanie potencjału oraz przeprowadzenia analizy otoczenia rynkowego firmy ABTECH BOCHENEK ADRIAN pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego
w ramach projektu planowanego do realizacji w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców.

ZAŁĄCZNIK : dok_doc

 

Zapytanie ofertowe nr 2/ABTech/3.2 w ramach projektu pn.: „Wdrożenie i komercjalizacja innowacyjnej, uniwersalnej platformy bramek dostępowych dla dostawców usług M2M/IoT”
Działanie 3.2 Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Nr Projektu: UDA-RPSL.03.02.00-24-0131/17-00.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 pobierz: dok_pdf
Zakup serwera, sztuk: 1

Zapytanie ofertowe nr 3/ABTech/3.2 w ramach projektu pn.: „Wdrożenie i komercjalizacja innowacyjnej, uniwersalnej platformy bramek dostępowych dla dostawców usług M2M/IoT”
Działanie 3.2 Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Nr Projektu: UDA-RPSL.03.02.00-24-0131/17-00.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 pobierz: dok_pdf
Zakup zasilacza awaryjnego (UPS), sztuk: 1

 

Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy usługi w ramach planowanego do realizacji w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Oś priorytetowa II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, tytuł projektu : „Opracowanie prototypu innowacyjnego systemu telemetrycznego służącego do zarządzania dystrybucją wody pitnej”

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 pobierz:   dok_pdf dok_doc

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania na wybór wykonawcy usługi w ramach projektu planowanego do realizacji w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, 2014-2020

ZAŁĄCZNIK  pobierz: dok_pdf

 

Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy usługi w ramach planowanego do realizacji w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Oś priorytetowa II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, tytuł projektu : „Opracowanie prototypu innowacyjnego systemu telemetrycznego służącego do zarządzania dystrybucją wody pitnej”

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 pobierz:   dok_pdf dok_doc

Informacja o unieważnieniu postępowania na wybór wykonawcy usługi w ramach Zapytania ofertowego nr 1 z dnia 14.09.2016

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1 pobierz: dok_pdf